Nana Cecilie Halmsted Kongsholm.

Forsker: Hvorfor er der så store forskelle i myelomatose-behandlingen?

Hvem skal i behandling, og hvem skal ikke – og hvilken vurdering ligger der bag, når lægerne anbefaler en bestemt behandling til en myelomatose-patient? Beror anbefalingen altid på en individuel vurdering, eller er det sygehusets budgetter eller andre prioriteter, der er styrende? Og ikke mindst: Hvorfor er der umiddelbart så store forskelle på behandlingen i regionerne?

De spørgsmål ser en post.doc-forsker nu nærmere på i et samarbejde med hæmatologisk afdeling på Vejle Sygehus.

Umiddelbart ser det ud til, at en myelomatose-patients bopæl i nogen grad kan være afgørende for, hvilken behandling der tilbydes. Det mener post doc ved Institut for Medier, Erkendelse og Formidling på Københavns Universitet, Nana Cecilie Halmsted Kongsholm, som i et nyt eksplorativt studie er i gang med at afdække etiske spørgsmål i behandlingen af myelomatose-patienter.

Der er for eksempel, mener hun, regionale forskelle på i hvilket omfang man behandler patienterne ud fra en individuel vurdering. Og det kan der være flere forklaringer på:

”I områder med en stor befolkningstæthed, som for eksempel i hovedstadsområdet, behandles patienterne på store, travle afdelinger placeret på store sygehusenheder. Derfor kan man forestille sig, at der ikke er lige så god tid til at sætte sig ind i den enkelte patients situation og heller ikke at sikre en optimal koordinering på tværs af de involverede specialer. På eksempelvis Vejle Sygehus har man en langt mindre og overskuelig patient-population og sygehusenhed, hvilket bevirker, at man i højere grad er i stand til at foretage en individuel vurdering af hver enkelt patient, dennes livssituation og samlede sygdomsbillede og sikre et optimalt forløb. Desuden kan det tænkes, at man på grund af strukturen i hovedstadsområdet i højere grad er nødt til at skele til medicin-budgetterne,” siger hun.

At sammenligningen foregår med udgangspunkt i Vejle Sygehus har som årsag, at Nana Cecilie Halmsted Kongsholm i projektet arbejder sammen med professor i hæmatologi ved Vejle Sygehus, Torben Plesner.

Høj, ringe eller ingen livskvalitet kan afgøre behandlingen

Ud over at se nærmere på de regionale forskelle, vil Nana Cecilie Halmsted Kongsholm også gå i dybden med en analyse af de normer og værdisæt, som spiller en rolle for, hvilken behandling den enkelte patient tilbydes. Gennem interviews med beslutningstagere vil hun belyse og søge at afklare, hvordan man træffer en beslutning om at give en patient den ene eller den anden behandling – eller måske helt at fravælge behandling. 

”Når man vælger at anbefale en behandling frem for en anden, så kan det for eksempel spille ind, om patienten vurderes til at have høj livskvalitet, kun ringe eller ingen livskvalitet – og at behandling ikke vil ændre det forhold væsentligt. Et af de mere vanskelige eksempler kan være en evnesvag patient eller måske en meget gammel og dement patient, hvor det kan være vanskeligt, næsten umuligt at kommunikere og oplyse om de forskellige risici, der er ved de enkelte behandlinger, og hvor patienten ikke selv kan være med til at træffe beslutningen. På hvilken værdimæssig baggrund skal beslutningen om behandling så træffes? Findes der objektive kriterier for, hvor på en skala patienten befinder sig hvad angår funktionalitet eller livskvalitet? Når en beslutning om behandling skal træffes, er det nødvendigt, at man som læge har en ret klar forestilling om, hvorvidt patienten lever et liv, det er værd at forlænge – og med hvilke midler og til hvilken pris,” siger hun.

Det er dog ikke klart, hvad denne vurdering baseres på, fastslår Nana Cecilie Halmsted Kongsholm og med studiet ønsker hun derfor også at sætte gang i refleksioner over dette komplicerede spørgsmål hos de forskellige beslutningstagere.

Umuligt at trække brede linjer

Nana Cecilie Halmsted Kongsholm har dog personligt den helt klare overbevisning, at man i så vid udstrækning som overhovedet muligt må se på hver enkelt patients livssituation og i hvert eneste tilfælde foretage en grundig og samlet vurdering, før en behandling anbefales.

”Der er så store forskelle mellem myelomatose-patienterne, at det er vanskeligt og nærmest umuligt at fra centralt hold at fastlægge kriterier for behandlingen. Man er, mener jeg, nødt til at tage udgangspunkt i og sætte sig grundigt ind i hver enkelt patients samlede situation.” Den holdning udspringer til dels af hendes egen ganske bitre erfaring som værende pårørende til en far med myelomatose, som blev behandlet i hovedstadsområdet – og desværre døde som under sin behandling:

”Min far døde af komplikationer til sin sygdom og sin behandling, fordi man ikke i tilstrækkelig grad tog højde for, at han var multisyg: Han havde nyresvigt og havde udviklet hjerteproblemer som følge af behandlingen, men det var ikke diagnoser, som man i tilstrækkelig grad tænkte ind i hans overordnede behandling. Der var stort set ingen kommunikation mellem de afdelinger, som behandlede ham for hans forskellige lidelser, og min klare opfattelse var, at der ikke var resurser til at se på patienten, i det her tilfælde min far, ud fra et samlet synspunkt. Noget som jeg siden er blevet opmærksom på, at der i højere grad er resurser til andre steder i landet.”

Emner: myelomatose skræddersyetmyelomatosebehandling

Del artiklen med dine venner