"Vi vil holde øje med, at princip nummer 7 overholdes," siger Jeppe Jacobsen.

DF: Patienter har ret til behandling

"Det var jo den situation, man kunne forvente ville opstå med et Medicinråd," siger Jeppe Jacobsen, som udtaler sig om Medicinrådet på vegne af Dansk Folkeparti.

Udtalelsen kommer i kølvandet af, at Medicinrådet torsdag afviste Spinraza, som er en ny og meget dyr behandling for den agressive muskelsvindsygdom spinal muskelatrofi. Ifølge listepriserne koster behandlingen 3,7 mio. kr. det første år pr. patient og derefter det halve hvert år. 

"Vi var helst for uden et Medicinråd, men gik ind i aftalen for at sikre patientrettigheder," siger Jeppe Jacobsen.

Med patientrettigheder henviser han til de 7 pricipper, som alle partier i Folketinget vedtog i april sidste år. Med afsæt i en række oplæg af repræsentanter fra blandt andre Lægemiddelindustrien, Danske Regioner, Lægeforeningen og Danske Patienter drøftede sundhedsordførere fra Folketingets partier i flere seneste måneder prioriteringerne i sundhedsvæsnet på en række møder og blev til sidst enige.  

I pricip 7 hedder det:

Adgang til behandling: Der skal sikres lige adgang for både store og små patientgrupper og tages højde for patienters individuelle behov. Det skal være muligt ud fra en konkret lægefaglig vurdering at behandle med lægemidler, som er afvist til standardbehandling. Det gælder eksempelvis i forhold til at kunne yde behandling af høj kvalitet til patienter med sjældne sygdomme eller i forhold til at kunne behandle for at undgå funktionsnedsættelse.

'Det pricip sikrer, at medicin afvist af Medicinrådet stadig skal være tilgængelig for de patienter, hvor en læge vurderer, at det er den rette behandling. Vi vil holde øje med, at det princip overholdes," siger Jeppe Jacobsen.

 

Fakta: Her er de 7 principper, Folketingets partier blev enige om i april 2016:

  1. Faglighed: Ved vurdering af lægemidler skal der ske en grundig og systematisk vurdering af den behandlingsmæssige gevinst for patienterne samt den dokumentation, der ligger til grund herfor. Ved vurderingen af lægemidler skal der inddrages den nødvendige og tilstrækkelige faglige ekspertise.

  2. Uafhængighed: Vurdering af lægemidler skal ske ud fra objektive kriterier og på baggrund af faglige vurderinger, således at der sikres et uafhængigt udarbejdet beslutningsgrundlag og derved armslængde til det politiske niveau.

  3. Geografisk lighed: Der skal ske en ensartet ibrugtagning og anvendelse af lægemidler på tværs af hele landet. Der skal desuden være entydighed i, hvordan de forskellige regioner og sygehuse håndterer de tilfælde, hvor lægemidler afvises til ibrugtagning som standardbehandling.

  4. Åbenhed: Der skal være størst mulig åbenhed i vurderingen af lægemidler. Dvs. at der skal være åbenhed om både processer, metoder, kriterier og det materiale, der udarbejdes i forbindelse med vurderingen af lægemidler. Det skal således være muligt for alle at se grundlaget og begrundelserne for at til- eller fravælge nye lægemidler, jf. også Transparensdirektivets krav i forhold til objektivitet og gennemsigtighed. Åbenheden har også til formål at facilitere en offentlig debat.

  5. Hurtig ibrugtagning af ny, effektiv medicin: Patienter skal have gavn af behandlingsmæssige fremskridt. Danmark skal fortsat være et af de lande, der hurtigst ibrugtager nye lægemidler, hvor der er dokumenteret mereffekt.

  1. Mere sundhed for pengene: Midlerne i sundhedsvæsenet, herunder til sygehuslægemidler, skal bruges med omtanke, da det ellers kan få konsekvenser for forebyggelse, behandling eller pleje i andre dele af sundhedsvæsenet. Nye lægemidler, som har en veldokumenteret mereffekt skal ikke afvises alene på grund af økonomi. Såfremt et nyt lægemiddel skal være standardbehandling, skal der således være et rimeligt forhold mellem prisen på det nye lægemiddel og den merværdi, som lægemidlet vurderes at kunne tilbyde sammenlignet med eksisterende standardbehandling.

  2. Adgang til behandling: Der skal sikres lige adgang for både store og små patientgrupper og tages højde for patienters individuelle behov. Det skal være muligt ud fra en konkret lægefaglig vurdering at behandle med lægemidler, som er afvist til standardbehandling. Det gælder eksempelvis i forhold til at kunne yde behandling af høj kvalitet til patienter med sjældne sygdomme eller i forhold til at kunne behandle for at undgå funktionsnedsættelse.

    - Kilde: Sundheds- og Ældreministeriet

Emner: Medicinrådet Spinraza spinal muskelatrofi Jeppe Jacobsen

Del artiklen med dine venner