Tilvalgsordningen for droppede covid-vacciner træder i kraft i dag

Fra i dag åbnes der for, at interesserede kan få et stik med en af to suspenderede covid-vacciner i Danmark og dermed komme foran jævnaldrende i vaccinekøen.

Ordningen er vedtaget af et bredt flertal i Folketinget 3. maj, og i dag træder så den nødvendige bekendtgørelse, der muliggør tilvalg af vacciner uden for vaccinationsprogrammet, i kraft.

"Med etableringen af tilvalgsordningen får befolkningen nu mulighed for at blive vaccineret med vaccinerne fra AstraZeneca og Johnson & Johnson, som ikke indgår i det generelle danske vaccinationsprogram. Dermed vil det snart være en reel mulighed for den enkelte borger at tilvælge en hurtigere vaccination, end man vil kunne få igennem vaccinationsprogrammet," siger sundhedsminister Magnus Heunicke.

Man kan kun få vaccinationen efter en konsultation med en læge hos en privat leverandør, hvor man en særligt udførlig information og skal give et informeret samtykke, hvis man ønsker at gøre brug af ordningen.

"Sundhedsstyrelsen finder, at der i forbindelse med tilvalgsordningen gælder skærpede krav til det informerede samtykke, da vaccinerne i tilvalgsordningen ikke generelt anbefales af Sundhedsstyrelsen, da personkredsen som udgangspunkt må forventes at være fortrinsvist yngre personer uden øget risiko for alvorligt forløb af COVID-19, og da den pågældende i det generelle program gratis kan modtage en af de anbefalede vacciner," står der i bekendtgørelsen, som er underskrevet af Sundhedsstyrelsens direktør, Søren Brostrøm.

Af bekendtgørelsen fremgår også, at Sundhedsstyrelsen ikke kan hjælpe lægen meget f.eks. med at afgøre hvilke målgrupper, der skal have vaccinen.

"Sundhedsstyrelsen kan for disse vacciner ikke angive konkrete anbefalinger for anvendelsen, herunder valg af målgrupper, men styrelsen vil sikre tilgængeligt og opdateret fagligt informationsmateriale om dokumentation for vaccinernes effekt og sikkerhed, der kan bruges af lægen som supplement til produktresuméerne," står der. 

Personer, der bliver vaccineret under ordningen, vil stadig have mulighed for at søge erstatning, hvis de oplever skader som følge af vaccinationen. Også selv om de er fuldt ud informeret om risikoen ved vaccinerne.

Sundhedsministeriet forventer, at der i denne uge underskrives kontrakt med en privat leverandør, og at første konsultation og vaccination kan ske inden for "den nærmeste fremtid". Jyllands-Posten skriver, at godt 2000 danskere har skrevet sig op til at få en coronavaccine frivilligt hos selskabet Practio. Selskabet vil fra næste uge formentlig kunne levere de første stik, og 100 læger har ifølge firmaet indtil videre vist interesse i at være med til at vaccinere.

Borgere, der ønsker at blive vaccinerede med vaccinerne fra AstraZeneca eller Johnson & Johnson, skal henvende sig direkte til den private leverandør.

Tilvalgsordningen gælder kun for personer over 18 år i første omgang. Hvis Sundhedsstyrelsen senere godkender tilvalgsordningen for personer under 18 år, skal forældrene til den 15-17-årige være til stede under samtalen med en læge.

Kristiske røster

Forud har været en høring af relevante parter. De fik ganske få dage til at komme med bemærkninger, og det har de fleste gjort, og mange bemærkninger har været kritiske. Flere aktører mener, at politikerne burde holde sig væk fra beslutninger om, hvilken konkret behandling patienter skal tilbydes. Specielt når de går imod Sundhedsstyrelsens sundhedsfaglige anbefalinger.

Her er et lille udpluk.

Anders Beich, formand for Dansk Selskab for Almen Medicin, DSAM:

"DSAM mener, at det bør fremgå af bekendtgørelsen, at de praktiserende læger ikke er tiltænkt nogen rolle som sparringspartner i forhold til frivilligt valg af vaccine udenfor det etablerede vaccinationsprogram. DSAM mener, at det tydeligt skal fremgå, at den læge, der informerer og ordinerer, også er den læge, der efterfølgende har ansvaret for opfølgning af eventuelle bivirkninger.
DSAM mener, at det bør fremgå af bekendtgørelsen, hvad patienten skal gøre, hvis der opleves bivirkninger efter fritvalgsordningen. Vi anser det som vaccinatørens opgave både at registrere bivirkningerne og at reagere på disse med henblik på videre undersøgelse og behandling."

Grete Christensen formand for Dansk Sygeplejeråd:

"Aftalen går imidlertid imod Sundhedsstyrelsens anbefalinger. Det sætter både sundhedsmyndighederne og aktørerne i sundhedsvæsenet i en urimelig og vanskelig situation. Dansk Sygeplejeråd mener, at man politisk bør afholde sig fra at lave aftaler om, hvilken konkret behandling patienter skal tilbydes. Det gælder så meget desto mere, når en aftale går imod de sundhedsfaglige anbefalinger.
Hverken udkastet til bekendtgørelsen eller vejledningen sætter den nødvendige klare faglige ramme for hvem, der ud fra en sundhedsfaglig vurdering, kan tilbydes vaccination efter tilvalgsordningen. Det er et alvorligt problem, at man laver en tilvalgsordning uden en sundhedsfagligt forsvarlig ramme, som lægerne og de sundhedspersoner, der kan blive sat til at udføre vaccinationerne, kan arbejde indenfor."

Morten Freil, Danske Patienter:

"Vi finder det bekymrende, at man med tilvalgsordningen fraviger det grundlæggende princip om, at det er sundhedsmyndighederne, der beslutter, hvornår en vaccine er sikker nok til at indgå i vaccinationsprogrammet. Den slags bør ikke besluttes i politisk regi og udlægges til en dialog mellem læge og patient."

"Mange mennesker kan af forskellige årsager føle sig presset til at tage imod vaccinen. Det gælder ikke mindst for dem, der var i den oprindelige vaccineplans gruppe 10. Disse personer, som er i øget risiko for et alvorligt forløb ved smitte med COVID-19, har af flere omgange set deres tid i vaccinekøen blive forlænget med op til flere måneder."

"Endelig kan vi være bekymrede for, at befolkningens tillid til vaccinationerne daler, når de første tilfælde af blodpropper blandt unge, der har sagt ja til en tilvalgsvaccine, forekommer." 

Anne-Marie Gerdes, formand for Etisk Råd:

"Høringen er publiceret den 10. maj 2021 i høringsportalen og angivet med høringsfrist søndag den 16. maj 2021, og der er således tale om en ualmindelig kort frist til at fremsende bemærkninger."

"Dilemmaer som det aktuelle, burde under de rette betingelser udfoldes, suppleres og debatteres i befolkningen, således hver enkelt borger har mulighed for at træffe et oplyst valg. Dette giver høringsprocessen desværre ikke mulighed for. De hurtige processer, og korte frister kan umiddelbart virke til støtte for handlekraften, men det er på bekostning af det solide etiske fundament, som beslutninger truffet i denne verdensomspændende pandemi kræver, når vi skal kunne se tilbage på og stå på mål for de beslutninger, der blev truffet, og de konsekvenser, der fulgte heraf. Det er næsten et paradoks: for i de tider hvor vi har stærkt brug for at tale om etik, viser der sig umådeligt lidt tid og plads til det."

Laura Duus Dahlin, politisk konsulent i Dansk Erhverv:

"Når man politisk kommunikerer, at fritvalgsordningen er åben for alle der ønsker det, flytter man reelt ansvaret over på lægerne, som dermed alene skal træffe beslutning om, om borgerens eget ønske og frie valg skal stå over Sundhedsstyrelsens anbefalinger.
Det mener vi ikke er fair overfor lægerne, som jo blot faciliterer en politisk beslutning."

Camilla Noelle Rathcke, formand for Lægeforeningen:

"Det stiller læger og patienter i en særlig situation, når afgørelsen om vaccination med de fravalgte vacciner entydigt lægges over på den enkelte patient og læge. I denne situation har både patienter og læger krav på helt klare retningslinjer og faglige vejledninger at handle ud fra. Den helt særlige situation betyder også, at der ikke må herske den mindste tvivl om lægens retsstilling og om lægens mulighed for at sige nej til at gennemføre en af patienten ønsket ordination. Det er Lægeforeningens vurdering, at de foreliggende udkast til bekendtgørelse og vejledning ikke alene kan udgøre det solide beslutningsgrundlag, som patienter og læger bør stå på i den givne situation."

"Set i lyset heraf er det helt afgørende, at regering og myndigheder står ved, at ordination af de to vacciner sker uden sundhedsfaglig begrundelse og på deres ansvar. Kort sagt: Vi skal have den nødvendige retssikkerhed. En læge skal ikke kunne stå med "sager" og retssige problemer, hvis han eller hun har ordineret en af disse vacciner på forventeligt spar- somt grundlag, men i overensstemmelse med myndighedernes anbefalinger, og patienten får alvorlige bivirkninger."

Malene Dall Sørensen, konsulent Dansk Industri:

"Derudover vil DI gerne understrege behovet for en hurtig vurdering af, hvor mange danskere, der vil gøre brug af tilbuddet om vacciner på frivillig basis. Derefter bør alle overskydende vacciner hurtigst muligt sendes til COVID-19 Vaccines Global Access (COVAX), således at overskudsvacciner bliver distribueret optimalt internationalt."

Alle høringssvar kan læses her.

 

Emner: corona coronavaccine

Del artiklen med dine venner