"Vi har set rigtig mange patienter med søvnapnø, og mange af dem har ikke selv været klar over det," siger Claus Bogh Juhl.

Overvægtige danskere bestormer nyt tilbud - og lægerne gør overraskende fund hos mange

Over 100 mennesker med BMI over 30 er nu henvist til Det Syddanske Overvægtsinitiativ (SDOI) på Sydvestjysk Sygehus, der åbnede for henvisninger fra de praktiserende læger i eftersommeren.

DE TUNGE  DANSKERE

Tema på Medicinske Tidsskrifters sider om de stadigt tungere danskere. 

"I øjeblikket får vi to-fire henvisninger om dagen, og næste ledige tid er 20. januar," siger professor på Medicinsk afdeling, Endokrinologisk klinik Claus Bogh Juhl, som ud over at være bariatrisk forskningsleder også er ankerperson på Det Syddanske Overvægts Initiativ.

"Den meget store interesse kan være udtryk for et udækket behov, men jo også for, at der har været en pukkel hos regionens praktiserende læger. Men eksploderer ventelisten, må vi jo se på det," siger Claus Bogh Juhl.

Initiativet er dimensioneret til at modtage 500 patienter om året.

Sund, ikke tynd

Der er afsat fire millioner kroner til Det Syddanske Overvægtsinitiativ, som med en ny tilgang til behandling af mennesker med svær overvægt sigter mod mere langsigtede resultater i forhold til de mange fedmerelaterede sygdomme. Fokus er ikke vægttab, men mere sundhed, og patienter med BMI over 30, der enten har eller er i risiko for at udvikle overvægtsrelaterede sygdomme som diabetes, hjerte-karsygdomme, fedtelever etc. kan henvises fra den praktiserende læge.

På Sydvestjysk Sygehus gennemgår patienterne en screeningspakke og fordeles herefter via en algoritme til de relevante specialer for individuel udredning og behandlingsplan. For at fastholde resultater og forebygge livsstilssygdomme tilbydes de desuden rådgivning om livsstil f.eks. diæt og fysisk aktivitet ved diætist og fysioterapeut.

"På forhånd har vi været lidt bekymrede for, om det blev for omfattende for patienterne, men vi har stadig ikke mødt nogen, der er blevet overvældet over spørgeskemaer og tests, tværtimod," siger Claus Bogh Juhl.

Overraskende fund

De fund, som tests og prøver indtil videre har budt på, er ikke overraskende, nemlig at de fleste har et blodtryk i overkanten og let forhøjet kolesterol. Men der har også gemt sig mere uventede fund.

"Vi har set rigtig mange patienter med søvnapnø, og mange af dem har ikke selv været klar over det," siger Claus Bogh Juhl, der selv i starten af projektet har været med til at tale med patienterne i det såkaldte svarambulatorium.

"En af de patienter, jeg har mødt, oplevede dårlig søvn, men tilskrev det selv skuldersmerter. På baggrund af spørgeskemaerne var der mistanke om søvnapnø og somnografi, som bekræftede, at hun havde moderat til alvorlig søvnapnø. Vi ved, der er et stort mørketal på dette område, men antallet er alligevel overraskende, og søvnapnø i forbindelse med svær overvægt er noget, der har behov for større opmærksomhed, fordi det både forringer livskvalitet og kan have store konsekvenser for helbredet."

Visuel kommunikation

Foruden screening og behandling for de sygdomme, der kan være en følge af svær overvægt, kan patienterne som nævnt også vælge en livsstilspakke, der består af moduler med rådgivning om kost og motion. Indtil videre har alle patienter takket ja til denne mulighed, og en af de opdagelser, man har gjort efter kort tid, er, at de scanningsbilleder af kroppen, der tages, er meget anvendelige i kommunikationen.

"Vi havde måske forventet, at det var konkret information om kropssammensætningen, der var interessant for dem," siger Claus Bogh Juhl.

"Men det er tydeligt, at patienterne oplever scanningsbillederne, som viser fordeling af visceralt og subkutant fedt, som meget illustrative. Billederne har vist sig at være et godt motivationsredskab, og det kan vi måske lære noget af også i andre sammenhænge."

Den vigtige forventningsafklaring

Forud for starten på SDOI har man haft stor opmærksomhed på forventningsafklaringen. Målet med tilbuddet er nemlig ikke primært vægttab men mere sundhed ved at forebygge og behandle de helbredsrisici, der er forbundet med svær overvægt.

"Målgruppen er mennesker med svær overvægt, og vi har da talt meget om, hvorvidt de forventer, at vi kan hjælpe dem med et vægttab," siger Claus Bogh Juhl.

"Patienterne bliver ringet op af en sygeplejerske, som forbereder dem på, hvad tilbuddet indebærer. I den samtale lægges der derfor vægt på, at vi ikke har fokus på vægttab og ikke tilbyder træning på kondicykler. Vi ved jo udmærket, at det at veje alt for meget har andre komplikationer end de rent helbredsmæssige. Svær overvægt går ud over livskvaliteten på mange måder. Men vores oplevelse er, at de allerfleste synes, det er fint at der fokuseres på de helbredsmæssige konsekvenser. En af de patienter, jeg har talt med, er en yngre kvinde med et BMI lige under 50. Man kunne måske forvente, at hun primært ønskede at tabe sig, men hendes fokus var ikke vægttabet men at være sund og rask. Og man kan jo håbe, at den stigmatisering, der også er en alvorlig komplikation, påvirkes positivt, når vi drejer fokus mod mere sundhed."

Tilbud følges op

Man er i styregruppen i gang med at udvikle den evaluering, der dels skal undersøge processen men f.eks. også se på, om forventningsafklaringen er skarp nok.

"Dels er der et krav om at evaluere, men det er også vigtigt at tjekke, at tilbuddet er tro mod vores mål og f.eks. diskutere med vores patientpanel, om vi lever op til patienternes forventning. Hvad tror de, de går ind til? Og er det det, vi leverer?"

Efter et år kommer patienterne desuden igen til en kortere undersøgelse, hvor man ser på vægt, kropssammensætning, tager blodprøver og måler blodtryk. Patienterne udfylder desuden atter et kort spørgeskema blandt andet om livskvalitet

"Efter et år får vi et fingerpeg om, hvorvidt vi er på rette vej," siger Claus Bogh Juhl.

"Men vi følger også op med en grundigere undersøgelse efter fem år. Målet er jo de langsigtede resultater, som er så svære at opnå for mennesker med svær overvægt."

 

Del artiklen med dine venner