Rettigheder. Viden. Inspiration


”Ud fra en faglig vurdering giver Medicinrådets beslutning ingen mening, men hvis man anskuer processen som en gidselaktion, hvor Medicinrådet kæmper med et medicinalfirma om prisen på et lægemiddel med patienterne som gidsler, giver det perfekt mening. Men det er meget ubehageligt, at patienternes liv sættes på spil i denne kamp,” siger Torben Plesner.

Professor: Medicinrådets afgørelse er et kæmpe tab for patienter med knoglemarvskræft

På onsdagens rådsmøde afslog Medicinrådet at anbefale lægemidlet Darzalex (daratumumab) i kombination med Revlimid (lenalidomid) og dexamethason (DaraLenDex) som første behandlingsvalg til den store patientgruppe med nydiagnosticeret knoglemarvskræft (myelomatose), der ikke er egnede til højdosis kemoterapi med stamcellestøtte.

Afvisningen af DaraLenDex kommer bag på Torben Plesner, professor ved Syddansk Universitet og overlæge og specialeansvarlig på hæmatologisk afdeling på Vejle Sygehus. Han havde forventet en godkendelse og kalder rådets afvisning for et stort tab for patienterne.

Hvad er behandlingslinjer

  • Behandlinger, der bruges som første behandlingsvalg til nydiagnosticerede patienter kaldes første behandlingslinje. 

  • Efter første behandlingslinje får mange et tilbagefald, hvor man igen har brug for behandling. Det kaldes anden linje behandling, og senere kan man få brug for tredje linje behandling osv.

”Det er virkelig chokerende! Daratumumab sammen med lenalidomid og dexamethason er, efter min overbevisning, det bedste behandlingstilbud, vi har til den store gruppe myelomatosepatienter, der ikke er egnede til stamcelletransplantation. Behandlingen giver progressionsfrie (uden forværring, red.) og samlede overlevelsesgevinster i en størrelsesorden, som vi ikke tidligere har set for denne patientgruppe. Så det er et virkelig solidt gennembrud i behandlingen af myelomatose, som Medicinrådet nu afviser at lade danske patienter få adgang til. Det er et kæmpe tab,” siger Torben Plesner.

Daratumumab er godkendt ved tilbagefald til myelomatosepatienter, der har fået én eller flere tidligere behandlingslinjer. Her er resultaterne af behandlingen gode, men imidlertid ikke lige så imponerende, som det, der er dokumenteret i første behandlingslinje.

”Hvis vi ser på tilbagefaldsdata og sammenligner dem med data på daratumumab i første behandlingslinje, så er det tydeligt, at der er en signifikant forskel i progressionsfri overlevelse og samlet overlevelse, som ikke kan indhentes, hvis daratumumab først gives i anden linje. Gevinsten er for evigt tabt,” siger Torben Plesner. 

Prisen spiller en stor rolle

I rådets begrundelse for afvisningen lyder det, at DaraLenDex ikke har bedre effekt på patienternes levetid end de behandlinger, der i dag er standard (daratumumab kombineret med bortezomib, melphalan og prednison og bortezomib kombineret med lenalidomid og dexamethason red.). Rådet pointerer dog, at bivirkningerne kan være færre, da der er observeret færre tilfælde af neuropati blandt patienter behandlet med DaraLenDex, end der er blandt patienter, der har fået de nuværende standardbehandlinger.

I anbefalingen lægger Medicinrådet stor vægt på prissætningen. Det lyder således i afvisningen, at prisen på DaraLenDex er markant højere end de nuværende standardbehandlinger. ”En anbefaling af DaraLenDex vil derfor være forbundet med for høje omkostninger for sundhedsvæsenet, og Medicinrådet opfordrer lægemiddelvirksomheden til at sænke prisen på behandlingen.”

”Ud fra en faglig vurdering giver Medicinrådets beslutning ingen mening, men hvis man anskuer processen som en gidselaktion, hvor Medicinrådet kæmper med et medicinalfirma om prisen på et lægemiddel med patienterne som gidsler, giver det perfekt mening. Men det er meget ubehageligt, at patienternes liv sættes på spil i denne kamp,” siger Torben Plesner.

Lenalidomid gik i foråret 2022 af patent. Hvor behandlingen tidligere kostede i omegnen af 600.000 kroner per patient årligt, er prisen i dag markant lavere. Også bortezomib er gået af patent for nogle år tilbage. Ifølge Torben Plesner er prisen på daratumumab omkring 500.000 kroner per  patient årligt efter det første års behandling. Det første halve år er behandlingen dyrere, da den administreres mere hyppigt.

”Så det er jo rigtig nok, at de nuværende standardbehandlinger er billigere end DaraLenDex. Men det ændrer bare ikke ved, at DaraLenDex-kombinationen er så uendeligt meget bedre end alt andet, vi har i skuffen til denne her patientgruppe. Og med færre bivirkninger og færre fremmøder på sygehuset til behandling,” siger Torben Plesner. 

I januar 2022 afslog Medicinrådet at anbefale daratumumab sammen med bortezomib, thalidomid og dexamethason (DaraBorThalDex) som induktionsbehandling til nydiagnosticerede patienter med myelomatose, som var egnede til højdosis kemoterapi med stamcellestøtte.

Daratumumab er godkendt i første linje i kombination med bortezomib, melphalan og prednison til patienter med nydiagnosticeret myelomatose, som ikke egner sig til transplantation. Medicinrådet skriver i anbefalingen, ”at omkostningerne til behandlingen er for høje i forhold til behandlingens effekt i denne patientgruppe. Der er dog givet en rabat på daratumumab, som også gælder de øvrige patienter. Det medfører en samlet besparelse inden for behandlingen af knoglemarvskræft, som Medicinrådet har lagt vægt på i sin anbefaling”.

En skrøbelig patientgruppe

DaraLenDex er undersøgt i første linje i fase III-studiet MAIA (MMY3008). Studiet har inkluderet 737 patienter med nydiagnosticeret myelomatose med en medianalder på 73 år (44 procent var 75 år eller mere). Patienterne blev tilfældigt valgt til enten at få daratumumab i kombination med lenalidomid og lavdosis dexamethason eller lenalidomid plus lavdosis dexamethason. 

Efter en median opfølgningsperiode på 28 måneder viste den primære analyse, at patienterne i den eksperimentelle arm havde en 44 procents reduktion i risikoen for sygdomsprogression eller død. Data efter en opfølgningstid på 64 måneder viste fortsat en forbedring i perioden uden forværring for patienter, der var behandlet med daratumumab. Perioden uden forværring var 61,9 måneder i daratumumab-armen og 34,4 måneder i kontrolarmen. Daratumumab havde også effekt på overlevelsen. Ved en median opfølgningstid på 56 måneder sås en forbedring i overlevelsen på 32 procent. Overlevelsesgevinsten var fortsat til stede ved 64-måneders opfølgning.

”Patientpopulationen i MAIA afspejler de patienter, vi ser i klinikken. Det er ældre og skrøbelige patienter, for hvem det er en byrde at skulle møde op i klinikken og få ugentlige indsprøjtninger med bortezomib. Studiet viser med al tydelighed, at patienterne ville vinde en masse både på overlevelse og livskvalitet ved at få daratumumab sammen med lenalidomid og dexamethason. Det er virkelig en skam, at vi ikke kan tilbyde dem den behandling i Danmark,” siger Torben Plesner.

”Der er lavet en subgruppeanalyse på MAIA-studiet vedrørende livskvalitet. De viser, at patienterne opnår en forbedret livskvalitet, når de får tillagt daratumumab til behandlingen med lenalidomid og dexamethason.”

 

Del artiklen med dine venner